Yaseen Shareef In hindi | यासीन शरीफ हिंदी में

Yaseen Shareef in hindi यासीन शरीफ हिंदी में Surah Yaseen Sharif in Hindi, Yaseen Sharif, Surah yaseen tilawat, yaseen shareef :अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकाताहु नाजरीन आज हम यासीन शरीफ आपके खिदमद में लेकर आये है हमें उम्मीद है की yaseen shareef आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा यासीन शरीफ पढंने के बहुत ज्यादा फ़ज़ीलत है 

Yaseen Shareef in taxt

बिस्मिल्लाह हिर्रमा निर्रहीम

.यासीन

1.वल कुर अनिल हकीम

2.इन्नका लमिनल मुर्सलीन

3.अला सिरातिम मुस्तकीम

4.तंजिलल अलीजिर रहीम

5.लितुनज़ि-रा कौमम-मा उनज़ि-र आबाउहुम फहुम गाफिलून

6.लकद-हक कल कौलु अला अकसरिहिम फहुम-ला युअमिनून

7. इन्ना ज-अलना फी-अअनाकिहिम अगलालन फहिया इलल अजकानि-फहुम मुकमहून

8.व जअल्ना मिम बैनि ऐदी हिम सद्दव वमिन खलफिहिम सद्दन फ अग शयनाहुम फहुम ला युबसिरून

9.व-ज-अल्ना मिमबैनि ऐदीहिम सद्दव वमिन खलफिहिम सद्दन फ-अगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून

10. वसवाउन अलैहिम अ-अन-जर तहुम अम-लम तुनजिरहुम लायु अमिनून

11. इन्नमा तुन्ज़िरू मनितत-ब अर-ज़िकरा-व खाशियर रहमान बिल्गैबि फ बश्शिर हु बिमगफि रतिव व अजरिन करीम

12. इन्ना-नहनू-नुहयिलल मौता-व-नकतुबु मा क़द्दमु-व-आसा रहुम+वकुल्ला शैंइन अहसयनाहु फी इमामिम मुबीन

13.वजूरिब लहुम्म-सलन असहा बल करयति इज़-जा अ-हल मुर-सळून

14.इज़ अर-सलना इलैहिमुस- नैनी फ-कज जबूहुमा फ-अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फकालू इन्ना इलयकुममुरसळून

15. कालू मा अन्तुम इल्ला ब बशरूममिसळुना वमा अन-जलर रहमानु मिन शय इन इन अन्तुम इल्ला तकजेबुन

16. क़ालू-रब्बुना यअ-लमु इन्ना इलयकुमल मुरसळून

17.वमा अलैना इल्लल-बलागुल मुबीन

18. कालू इन्ना त-तय्यरना बिकुम लइललम तन-तहूँ ल-नरजु मन्नकूम व-ल- य मससन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम

19.कालू ताइरुकुम्म अकुम+अइन ज़ुक्किरतुम+ बलअन्तुम क़ौमूममुस रिफून

20.व जा अमिन अक्सल मदीनति रजुलुय यसआ काला या कौमित त्तबिउल मुरसलीन

21.. इततबिऊ मल्ला यस अलुकुम अजरौ वहुम मुह-तदून

22. वमा-लि-य ला अअबुदुललज़ी फ-त-रनी वइलैहि तुरजऊन

23.अ-अत्तखीज़ु मिन दुनिही आलि-ह-तन इययुरिदनिर रहमानु बिजुर्रिल्ला तुगनी अन्नी शफ़ा-अतुहुम शौ-अव वला यूनकिजून

24. इन्नी इ-ज़ललफी ज़लालिममुबीन

25.इन्नी आ-मन्तु बि-रबबिकुम फसमऊन

26.की-लदखुलिल जन्न-त का-ल यालयत क़ौमिय यअ-लमून

27.बिमा-ग-फ-रली रब्बी व-जअलनी मिनलमुक-रमीन

28.वमा अन जलना अला-क़ौमिही मिन बअदिही मिन जुन्दिम मिनससमाइ वमा कुन्ना मुनजलीन

29.इन का-नत इल्ला सैहतौ वाहि-द-तन फइज़ा हुम् खामिदून

30.या हस-रतन अलल इबादि+मा यअ तीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिहा यस-तहज़िउन

सूरह यासीन इन हिंदी टेक्सट

31.अ-लम यरव कम अह-लकना क़ब्लहुम मि-नल कुरूनी अन्नहुम इलय्हीम ला यरजिउन

32.वइन कुल्लुललम्मा जमीउल लदेना मुह-जरुन

33.वआ यतुललहुमूल-अरज़ुल मयतह अह ययनाहा व-अखरजना मिन्हा हब्बन फमिनहु यअकुलून

34.व-ज अलना फीहा जन्नातिम मिननखीलिव व अअनाबिवव-फज्जर ना फीहा मि-नल उयून

35.लियअ कुलु मिन स-मरिही वमा अमि-लतहु अयदीहिम अ-फला यशकुरून

36.सुब्हा-नललज़ी ख़-ल-क़ल अज़वा-ज कुल्लहा मिममा तुमबितुल अरज़ू वमिन अनफूसिहिम वमिममा ला यअ-लमून

37.व-आयतुल लहुमूललैल नस-लखु मिन्हुन नहारा फइज़ा हुम् मुजलिमून

38.वशशमसु तजरी लिमुस्त कररिललहा ज़ालि-क तक़्दीरूल अज़ीज़िल अलीम

39.वल-कमर कद्दरनाहु मनाज़ि-ल हत्ता आद कल उरजुनिल क़दीम

40.लशशम्सु यमबगी लहा-अन तुद-रिकल कमरा वलललैलु साबिकुन नहारि वकुल्लुन फी फलकिय यसबहून

41.वआ-यतुललहुम अन्ना-ह-मलना ज़ुररिययतहूम फिल फुल्किल मशहून

42. व-ख-लकना लहुम मिम मिस्लिही मा-यरकबून

 

43.वइनन शअ नुगरिकहुम फला-सरी-ख लहुम वाला हुम युन्क़जून

44.इल्ला रह्मतम मिन्ना व-मता-अन इलाहीन

45. व इजा कीला लहुमुततकू मा बै-ना ऐदीकुम वमा खल्फकुम ल-अल्लकुम तुरहमून

46.वमा तअतीहिम मिन आ-यतिम मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिजीन

47. वइज़ा की-ला लहुम अन्फिकू मिम्मा र-ज-का कुमुललाहू का-लललज़ीना कफरू लिललज़ीना आमनू अनुत इमू मल लौ यशाऊललाहू अत अमह इन अन्तुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन

48.व यकूलू-न मता हा-ज़ल व अदू इन कुनतुम सादिक़ीन

49.मा यनज़ुरू ना-इल्ला सयहतव वहि-दतन तअ खुज़ुहुम वहुम याखिस सिमून

50.फला यस्तातीऊ ना तव सियतव वलाइला अहलिहीम यरजिऊन

51.व नुफ़ि-ख फिससूरि फ़इज़ा हुम मि-नल अज्दासी इला रब्बिहीम यन्सिलून

52.कालू यावै लना मम ब-अ-सना मिम मर-क़दिना हाज़ा मा व-अ-दर रहमानु व सदकल मुरसलून

53.इन का-नत इल्ला सयहतव वहिदतन फ़इज़ा हुम जमीउललदयना मुहज़रून

54.फल यौम ला तुज्लमू नफ्सून शय अव वला तुज्ज़व्ना इल्ला मा कुंतुम तालमून

55.इन्ना असहा-बल जन्न्तिल यौ-मा फ़ी शुगुलिन फाकिहून

56.हुम व-अज्वाजुहूम फ़ी ज़िलालिन अ-लल अराइकि मुत्तकिऊन

57.लहुम फ़ीहा फाकि-ह-तुववलहुममा यद् द ऊन

58.सलामुन कौ-अलम मिर रब्बिर रहीम

59.वमताज़ुल यौ-मा अय्यु-हल मुजरिमून

60.अ-लम अअहद इल्य्कुम या बनी आ-द-म अल्ला तअ बुदुश शैतान इन्नहू लकुम अद्व्वुम मुबीन

61.व अनिअ बुदूनी+हज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम

62.व-ल-क़द अ-ज़ल्ला मिन्कुम जिबिल्लन कसीरा अफलम तकूनू ता किलून

63.हज़िही ज-हन्नमुल लती कुन्तुम तू-अदून

64.इस्लौ-हल यौ-मा बिमा कुन्तुम तक्फुरून

यासीन शरीफ सूरह इन टेक्सट

65.अल यौमा नाख्तिमु अला अफ्वाहिहिम वतु कललिमुना अयदीहीम व-तश हदू अरजू लुहुम बिमा कानू यक्सिबून

66.वलौ नशाउ ल-त मसना अला अ अयुनिहीम फ़स तबकुस सिराता फ अन्ना युबसिरून

67.वलौ नशाउ ल-मसखना हुम अला मका-नतिहिम फ-मस तताऊ मुजिय यौ वला यर जिऊन

68.वमननु अमिरहु नुनक किस हु फिल खल्क अफला या किलून

69. वमा अल्लमनाहुश शिअरा वमा यम्बगी लह इन हुवा इल्ला जिकरुव वकुर आनुम मुबीन

70.लियुन जिरामन काना हय्यव व-यहिक कल कौ-लु अलल काफ़िरीन

71.अव लम यरव अन्ना खलक्ना लहुम मिम्मा अमिलत अय्दीना अन-आमन फहुम लहा-मालिकून

72. वज़ल लल नाहा लहुम फ-मिन्हा रकूबुहुम व-मिन्हा यअकुलून

73.व-लहुम फ़ीहा मनफ़िउ व-मशारिबु अफला यश्कुरून

74.वतत-खजू मिन-दूनिललाहि आ-लिहतल ला अल्लहुम युन्सरून

75.ला यस्ता तीऊना नसरहूम वहुम लहुम जुन्दुम-मुह्ज़रून

76.फला यह्-जुनका क़व्लुहुम इन्ना न अलमु मा युसिर रूना वमा युअलिनून

77.अ-व-लम य-रलइंसानु अन्ना खलक्नाहू मिन नुत्फ़ तिन फ़ इज़ा हुवा खासीमुम मुबीन

78.व-ज़रबा लना म-स-लव व नसिया खलकाहु काला मय युहयिल इजामा व-हिय रमीम

79.कुल युहयीहल लज़ी अनश अहा अव्वला मर्रह वहुवा बिकुलली खल किन अलीम

80.अल्लज़ी जअला लकुम मिनश शजरिल अख्ज़रि नारन फ़-इज़ा अन्तुम मिन्हुतूकिदून

81.अवा लैसल लज़ी खलक़स समावाती वल अरज़ा बिकादिरिन अला य-यख्लुका मिस्लहुम बला वहुवल खल्लाकुल अलीम

82. इन्नमा अमरुहू इज़ा अरा-द शय-अन अय यकूल लहू कुन फयकून

83.फसुबहा-नललज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शय इव व इलैही तुरज उन

अगर आपको इसके बारे में और जानना हैं तो Deenibaatein.com Link पर Click करें

Must Read:-

1.Bismillahirrahmanirrahim Ki Ahmiyat | बिस्मिल्लाह हिर्रहमा निर्रहीम इन हिंदी

2 Dua E Qunoot In Hindi

3. Wazu ka Tarika | Wazu Ka Tarika in Hindi / सुन्नतें और फ़राइज़

4. Ayatul Kursi In Hindi | आयतल कुर्सी हिंदी में तर्जुमा के साथ

कैसी लगी आपको ये इस्लामिक इनफार्मेशन अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें अल्लाह हर मोमिन पर अपनी रहमो करम फरमा दे

Leave a Comment